SAP abap 常用表

GL部分
FAGLFLEXT(FMGLFLEXT)   新总账汇总表 
GLT0        旧总帐汇总表           
SKA1        总账科目主记录 (科目表)                     科目表层数据
SKAT        总帐科目主记录(科目表:说明)              包括语言代码
SKB1        总帐科目主记录 (公司代码)                   公司代码层数据

BKPF        财务凭证抬头 
BSEG        财务凭证行项目
BSIK, BSAK  分别是供应商(K)的未清已清项存放的表   
BSIS, BSAS  分别是总账(S)的未清已清项存放的表     
BSID, BSAD  分别是客户(D)的未清已清项存放的表     
I 表示未清,A 表示已清。

阅读全文>>